Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Zircon

oh planet porn

oh planet porn
the solar system really turns me on
(x)
Zircon
Zircon
Zircon

http://mysoup.pl

Reposted byExfeletesOnimaru
Zircon
Zircon
Zircon
Zircon
Zircon

Polskie kino za darmo na YouTubie. Przełomowa umowa z polskimi studiami filmowymi


"Va Bank"
i "Seksmisja" Machulskiego, trylogia "Trzy kolory" Kieślowskiego czy "Rejs" Piwowskiego - to niektóre z ponad 60 klasyków polskiego kina, które od dziś można oglądać na YouTubie. Największy serwis wideo w sieci należący do Google'a dogadał się z dwoma najstarszymi polskimi studiami filmowymi - Kadrem i Torem.
Reposted fromadamklimowski adamklimowski viagruby gruby
Zircon
Zircon
Zircon
Zircon

Play Dune II online

Reposted byvideogameschowmein
Zircon
Zircon
Zircon

Jak pogodzić się z samym sobą?

Każdy dorosły człowiek ma w swoim wnętrzu część psychiki, którą nazywamy wewnętrznym dzieckiem. Dziecko to często jest aspektem, który został poważnie zraniony w dzieciństwie, a w dorosłym życiu często jest zaniedbywany. Proces uzdrowienia wewnętrznego dziecka jest często konieczny, by uwolnić swoją spontaniczność, radość i energię do życia. Bywa też niezbędny do ostatecznego osiągnięcia dojrzałości psychicznej i rozwinięcia swojego wewnętrznego dorosłego.

Reposted fromkonrad konrad viasober sober
Zircon
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl