Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Zircon
3267 43a7 500
Reposted fromCrazyAnt CrazyAnt
Zircon
1528 38da
Zircon
Człowiek nie boi się kolejnych prób, człowiek boi się cierpieć z tego samego powodu.
Reposted fromcasas casas viaxannabelle xannabelle
Zircon
4583 d11d 500

tak bardzo prawdziwe
Reposted fromprzytulmnie przytulmnie viaxannabelle xannabelle
Zircon
Wszystko sprowadza się do ostatniej osoby, o której myślisz przed snem. Właśnie tam jest Twoje serce
— ..
Zircon
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viakartoNik kartoNik
Zircon
5526 e801 500
Reposted fromlikeshootingstar likeshootingstar
Zircon
2830 5a97
Reposted fromenemmy enemmy viaspij-nieogarku spij-nieogarku
Zircon
8012 3d89
Zircon
Mogę Cię przytulić jak chcesz, to najsilniejsza magia na świecie. 
— Shrek
Reposted fromAluap Aluap viaxannabelle xannabelle
0195 6b83 500
Reposted frommakswilczur makswilczur viaxannabelle xannabelle
Zircon
0647 fecf
no jak żyć??
4188 0197
Reposted fromimmortal-a immortal-a viakalosz kalosz
Zircon
Zircon
9203 b416
Reposted fromte-quiero te-quiero viajazzuj jazzuj
Zircon
9267 a746
Reposted fromzjebalosie zjebalosie viadzony dzony
Zircon
1060 eb4d
Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu viaMagnolia11 Magnolia11
Zircon
Niekochanym niewiele się przytrafia, ich nieżywe życia porastają pleśnią, ich dusze się duszą 
— Wojciech Kuczok
Reposted frompuszdebaton puszdebaton viaMagnolia11 Magnolia11
Zircon
5946 26da
Reposted fromborn2beanxious born2beanxious viakartoNik kartoNik
Zircon
5651 d9a4
Reposted fromcpunynadworcach cpunynadworcach viasniezka sniezka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl